Adoptieprocedure

HomeAdoptieprocedure

Beste adoptant,

U heeft een hond uitgezocht  van onze stichting, die eerdaags uw leven een stuk leuker gaat maken, en u hopelijk de zijne. Daarom is het belangrijk dat u onze onderstaande voorwaarden goed doorleest, zodat u niet voor verrassingen komt te staan, en onze regels voor een adoptie rescue hond duidelijk zijn.

Als u het ingevulde vragenformulier hebt terug gemaild, kunnen we de gegevens controleren en de adoptie procedure starten. Na goedkeuring wordt de hond voor u gereserveerd bij het opvang adres of wordt de hond geboekt voor transport.

Mochten er vragen zijn dan kunt u contact opnemen met de voorzitter; Marian de Waard email: m.waard@planet.nl of telefoonnr. 06-55981115.

U tekent bij de overdracht van de hond een adoptie contract, met onderstaande voorwaarden waarna de adoptant verplicht is deze na te leven, en volledig akkoord te gaan hiermee.

 1. De adoptant zal de hond een goed en liefdevol thuis geven en zal de hond niet gebruiken om te fokken, voor de jacht, races, dierproeven of zakelijke doeleinden, en zal de hond altijd binnen in huis laten overnachten en niet houden in een hok, kennel of andere voorziening.
  Wij behouden altijd het recht bij vermoeden van slechte verzorging c.q. mishandeling, de hond terug te halen, zonder restitutie van adoptiegeld.
 2. Voor niet-gesteriliseerde teven die rechtstreeks vanuit het buitenland naar de adoptant gaan, geldt een extra borg van 100 euro, dat boven op het adoptiegeld komt. Deze borg krijgt u retour na sterilisatie. Hiervoor wordt een extra clausule getekend, naast het adoptiecontract.
 3. De adoptant zal er zorg voor dragen dat de hond alle nodige medische verzorging krijgt, alsmede de vaccinaties die nodig zijn voor het welzijn van de hond en zijn omgeving, en dit laten registreren in het paspoort. Alle medische kosten, ook de eventuele verborgen ziekten/gebreken, zijn voor eigen rekening. De stichting kan nooit aansprakelijk worden gesteld tenzij de hond met het probleem bekend was en zonder kennis hier van te hebben gekregen toch door u geadopteerd is.
 4. De stichting zou het erg verstandig vinden als u de hond verzekert, zeker de eerste 2 jaren. Mede omdat de honden vaak extreem groeien en daardoor toch wat groeipijn of groeischijf letsel kunnen krijgen. Wij kunnen u een goede verzekering aanbieden via www.petsecure.nl  waar u korting krijgt op het eerste jaar premie en wij een donatie krijgen per afgesloten polis. Vraagt u dus bij ons naar de aktiecode.
 5. Euthanasie is alleen toegestaan indien er sprake is van ondraaglijk lijden dat niet meer verholpen kan worden. De noodzaak van de euthanasie moet dan vastgesteld worden door een erkend dierenarts en ook dient de euthanasie door diezelfde dierenarts uitgevoerd te worden. Indien de hond om andere redenen ingeslapen moet worden, is men verplicht eerst toestemming te vragen aan de stichting. De adoptant verplicht zichzelf om na overlijden van een hond dit binnen 24 uur, door te geven aan de stichting, en ons een kopie van de overlijdensverklaring te sturen die is ondertekend door de behandelend dierenarts.
 6. De stichting is na overdracht van de hond niet verantwoordelijk voor het betalen van gemeentelijke hondenbelasting, u dient hier zelf aangifte van te doen bij uw gemeente.
 7. De adoptant verplicht zich na overdracht van de hond tot het laten registreren van het chipnummer op zijn naam bij een Nederlandse databank voor gezelschapsdieren (www.ndg.nl), de kosten hiervoor zijn voor de adoptant.
 8. De adoptant is verplicht in geval van verhuizing, het nieuwe adres binnen 14 dagen door te geven aan de stichting.
 9. Bij vermissing van de hond dient u alles in het werk te stellen om hem terug te vinden, maar ook direct de stichting op de hoogte te brengen, dan kunnen wij u helpen met advies en zoeken.
 10. De eventuele schade aan derden, door de hond veroorzaakt, is voor verantwoording van de adoptant. Kijk hiervoor uw polis van de Aansprakelijkheid verzekering na, of het dier ook onder het gezin valt, of bel de verzekering om toelichting.
 11. De adoptant is zich ervan bewust dat het verboden is de hond te herplaatsen of te verkopen zonder toestemming van de stichting. Mocht het zo zijn dat de adoptant door welke omstandigheden dan ook afstand wil/moet doen van de hond zal deze terug gaan naar de stichting die dan zorg zal dragen voor opvang en herplaatsing. De adoptant zal tot het moment van herplaatsing de hond goed blijven verzorgen, en niet uit huis plaatsen. Er kan geen aanspraak gemaakt worden op restitutie van het adoptiegeld en de voorwaarde is dat de vaccinaties up-to-date zijn, anders komen die ook voor uw rekening. U tekent dan een afstandsverklaring. Dit betekent echter niet, dat wij per direct een opvang plek hebben, wij gaan op zoek naar een geschikt opvangadres, c.q. andere adoptant, maar hebben hier voor ook een redelijk ‘tijdslimiet’ nodig, en kan men over de duur geen verplichting aan ons opleggen.
 12. Bij adoptie rechtstreeks uit het buitenland/zelf afhalen van transport op een meeting point, wordt minimaal 10 dagen voor het transport het volledige adoptiegeld van 335 euro voldaan , dit is incl het veiligheidstuig welke u van te voren thuis gestuurd krijgt. Er is dan geen restitutie op de transportkosten van 130 euro meer mogelijk. De hond reist dan op uw privé naam en u ontvangt bij het ophalen van de hond de reisvergunning (tracés) en het paspoort, bewaar de tracés goed i.v.m.evt controle van de NVWA.Als de hond al in NL/opvang is, en u heeft al een keer kennis gemaakt, dan dient u vooraf aan het ophalen van de hond, het adoptiegeld van 335 euro te hebben voldaan d.m.v. overboeking op de rekening van de stichting. U kunt ook betalen ter plekke dmv een betaal app op uw telefoon. U tekent bij het ophalen de adoptiepapieren. Mochten er, tijdens de eerste week, gegronde redenen zijn, waardoor de hond terug moet naar het opvang adres, dan krijgt u het volledige bedrag terug gestort. Denk hierbij aan niet bekende allergie bij kinderen bijv., of vechtpartijen met uw huidige hond, of proberen de aanwezige kat te doden, dus echt gegronde redenen, want alle honden hebben tijd nodig om aan een nieuwe situatie wederom te wennen.
 13. Stichting New life for Animals heeft het recht een huisbezoek te doen, zowel vooraf als na de overdracht van de hond, en kan en mag de hond terug nemen zonder gerechtelijke tussenkomst en de adoptie overeenkomst ontbinden indien men zich niet houdt aan de voorwaarden in dit contract.

Stichting New life for Animals, te Zetten.
NL10 RABO 0135 421381 o.v.v. uw naam en de naam van de hond.

CONTANTE BETALING AAN DE MEDEWERKERS BIJ TRANSPORT OF OPVANG IS NIET MOGELIJK, evt. overmaken ter plekke is wel een mogelijkheid onder toezicht van het opvangadres, als de hond direct tijdens het kennismaken mee gaat.

Website: www.staging-newlifeforanimalsnl-dev.kinsta.cloud

Facebook: New life for Animals

Voorzitster: M. de Waard  tel.nr: 06-55981115 email: m.waard@planet.nl